Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Από τις 25.5.2018 έχει άμεση εφαρμογή στο σύνολο των χωρών μελών της Ε.Ε. ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος έχει γίνει ευρέως γνωστός ως ‘GDPR’. Σκοπός της θέσπισης και της εφαρμογής του αποτελεί η δημιουργία ενός εναρμονισμένου περιβάλλοντος υψηλής ασφάλειας και προστασίας για τα φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που θα συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο και εν τέλει στην ευημερία των πολιτών.

Ήδη από το 1997 έως και την εφαρμογή του GDPR, είχε διαμορφωθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η συμμόρφωση με το οποίο διασφάλισε την προστασία τους σε μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα, όσον αφορά επιχειρηματικούς κλάδους, όπως ο ασφαλιστικός στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων), αποτελεί προϋπόθεση αν όχι ουσιώδες μέρος της δραστηριοποίησής μας, το επίπεδο συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο και συνεπώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Γεγονός είναι ότι ο GDPR εισάγει νέες υποχρεώσεις για τους υπευθύνους και τους εκτελούντες την επεξεργασίας. Σε μεγάλο βαθμό όμως επαναλαμβάνει υφιστάμενες υποχρεώσεις με τις οποίες ήδη συμμορφωνόμαστε. Εισάγει όμως και νέες αρχές, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την διασφάλιση της προστασίας και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης οι οποίες απαιτούν την επικαιροποίηση ορισμένων πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζουμε.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε κατ’ αρχάς συνοπτικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνουμε στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας ως Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Στην 3P INSURANCE συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας για ασφαλιστική κάλυψη από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που εκπροσωπούμε, να επικοινωνούμε μαζί σας εξατομικευμένα και να υπό προϋποθέσεις για να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε οι ίδιοι ή/ και συνεργαζόμενες εταιρείες και να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει απέναντί σας στο πλαίσιο του ρόλου μας ως ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μεταξύ ημών και των παρόχων ασφαλιστικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό ενεργούμε με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, ανάλογα με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και τις ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες προβαίνουμε. Σε κάθε περίπτωση διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα και ασφάλεια σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην 3P INSURANCE συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο που προορίζεται η συλλογή και η επεξεργασίας τους, η δε επεξεργασία τους επίσης περιορίζεται στην απαιτούμενη για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Στην 3PINSURANCE διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση της επεξεργασίας, την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται αλλά και όσο χρόνο απαιτείται για να ανταποκριθούμε σε τυχόν μελλοντικά αιτήματά σας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, ακόμα και εάν αυτή έχει λήξει, και στις συμβατικές μας υποχρεώσεις με τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων και των παρόχων ασφαλιστικών υπηρεσιών που εκπροσωπούμε. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι κατά κανόνα το προσωπικό και οι συνεργάτες μας που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση και γνώση στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και εκτελούντων την επεξεργασία και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας για τους οποίους ενεργούμε κατά περίπτωση (π.χ. Ασφαλιστικές Εταιρείες). Σε κάθε περίπτωση διαβίβασης έχουμε εξασφαλίσει ότι οι αποδέκτες έχουν λάβει κατάλληλα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η 3P INSURANCE, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ζητήσει την συγκατάθεσή σας για ορισμένες δράσεις επεξεργασίας. Η συγκατάθεσή σας θα πρέπει να είναι ρητή και ξεκάθαρη και να δίνεται με τρόπο που θα σας υποδείξουμε προκειμένου να μας επιτρέπει να αποδείξουμε την εξασφάλισή της όποτε μας ζητηθεί.

Η 3P INSURANCE σας παρέχει την δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που εφαρμόζει για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι υφίσταται προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματός σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). Σε κάθε περίπτωση όμως, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς απευθυνόμενοι στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων στο email [email protected].